Bizarro on Shavuos

Print This Post Print This Post
Ignorance is Blintz - Shavuous

Ignorance is Blintz – Shavuous

In honor of Shavuos – a Bizarro comic on Blintzes!